Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities, begrippen en afkortingen

 

 1. Praktijk BrainConnection: een handelsnaam van de eenmanszaak van Nonna (Elfrede) Gericke, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75405687.
 2. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.
 3. Dienst: de dienst of opdracht die Praktijk BrainConnection ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
 4. Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die de opdracht aan Praktijk BrainConnetion verstrekt.
 5. Overeenkomst: overeenkomst tussen Praktijk BrainConnection en de opdrachtgever op grond waarvan Praktijk BrainConnection diensten aan de opdrachtgever levert.

 

Artikel 2. Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes en daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarbij Praktijk BrainConnection optreedt als uitvoerder van een aan haar verstrekte opdracht en waarbij de wederpartij, een natuurlijke- of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, optreedt als opdrachtgever.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij schriftelijk in overleg met Praktijk BrainConnection tot stand zijn gekomen en door Praktijk BrainConnection schriftelijk als zodanig zijn aanvaard.
 3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Praktijk BrainConnection en opdrachtgever zullen in overleg treden om de vernietigde bepaling te vervangen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Praktijk BrainConnection zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.
 2. De overeenkomst komt tot stand door middel van een door de opdrachtgever ingevulde en ondertekende behandelovereenkomst of een begin is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Praktijk BrainConnection heeft het recht om een inschrijving of aanmelding te weigeren.

 

Artikel 4. Verplichtingen Praktijk BrainConnection

 

 1. Praktijk Brainconnection zal de door haar te verrichte werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Praktijk BrainConnection heeft een beroepsgeheim naar zowel kind als ouders.
 3. Wanneer Praktijk BrainConnection van mening is dat het kind of omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (b.v. fysiek of emotionele bedreiging) heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel kind als ouders. Evenals zij daarna de wettelijke plicht heeft dit te melden aan bevoegde instanties.

 

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

 

 1. Bij de behandeling van minderjarigen geeft minimaal één van de wettelijke vertegenwoordigers (ouders/opvoeders/pleegouders: hierna te noemen “ouders”) middels ondertekening van de behandelovereenkomst schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training(en) of begeleiding en de betreffende persoon verklaart wettelijk bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van de minderjarige.
 2. Praktijk BrainConnection kan desgewenst verzoeken om een bewijs van ouderlijk gezag.
 3. Ouders zijn op de hoogte dat hun kind therapie ontvangt. Het is de taak van ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen. De aanmeldende ouder verplicht zich de andere wettige ouder op de hoogte te stellen van de aanmelding bij Praktijk BrainConnection.
 4. Ouders hebben (op verzoek en indien daartoe gerechtigd) recht op dezelfde informatie. De niet-aanmeldende wettelijke ouder mag in het kader van de aanmelding ten alle tijden contact opnemen met Praktijk BrainConnection.
 5. Praktijk BrainConnection is wettelijk verplicht om informatie over de aanmelding en behandeling te verstrekken als de andere ouder daarom verzoekt.
 6. Therapeut kan, nadat zij het kind een paar keer heeft gezien, oordelen dat het van belang is de niet-aanmeldende ouder bij de behandeling te betrekken. De aanmeldende ouder wordt hiervoor, in het belang van het kind, om toestemming en informatie gevraagd. Uitzondering hierop is als therapeut naar redelijkheid kan vermoeden dat de veiligheid van het kind of van de therapeut in het geding is.
 7. Als de aanmeldende ouder toestemming tot het betrekken van de andere ouder in de behandeling weigert, wordt per individueel geval beoordeeld of de behandeling van het kind kan worden voortgezet.
 8. Als de niet-aanmeldende ouder passief of actief aangeeft niet betrokken te willen worden bij de behandeling van het kind, vervalt zijn/haar recht op informatieverstrekking door Praktijk BrainConnection.
 9. Ouders beloven het belang van hun kind, zo nodig, te laten voorgaan op hun eigen belang.
 10. Ouders zetten zich in om de klachten van het kind te doen verminderen.
 11. Ouders realiseren zich dat hun kind schade oploopt als zij langdurig een conflictueuze relatie hebben en de behandeling van hun kind weinig kans tot slagen heeft als de conflictueuze relatie met de andere ouder blijft voortbestaan.
 12. Ouders zetten zich zo nodig, in het belang van hun kind, in voor het oplossen van hun eigen onderlinge en interne conflicten.
 13. Ouders spelen hun conflictueuze relatie niet uit via het kind of via de therapeut (door nare dingen over de andere ouder te vertellen).
 14. Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens.

 

Artikel 6. Klachten

 

Bij eventuele klachten dit graag eerst bespreken met de therapeute van Praktijk BrainConnection.

 1. Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachtenregeling: Klachten voorafgaand, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Samen kunnen we dan kijken naar een mogelijke oplossing. Op grond van een klacht zal Praktijk BrainConnection passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen doornemen en indien gewenst ook met u als indiener van de klacht. Partijen zullen pas een beroep doen op een rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 7. Prijzen

 

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Er gelden vaste tarieven per spelsessie en oudergesprek.
 3. Het tarief van het oudergesprek geldt tevens voor uw eerste oriënterend gesprek waarin opdrachtgever de hulpvraag formuleert.
 4. Voor een (uitgebreide) schriftelijke rapportage of probleemanalyse geldt hetzelfde tarief.
 5. Eventuele reiskosten, bijvoorbeeld voor een begeleidingsbezoek aan school of een huisbezoek, bedragen € 0,35/km.
 6. Overleg (ook telefonisch of per e-mail) met leerkracht, arts of andere hulpverleners worden eveneens in rekening gebracht.
 7. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 8. Praktijk BrainConnection behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen te verhogen op grond van een na de totstandkoming van de overeenkomst optredende verandering van omstandigheden, indien van Praktijk BrainConnection gebondenheid aan de overeengekomen prijzen naar alle redelijkheid niet kan worden verlangd.
 9. In het geval zoals beschreven in het voorgaande lid, is de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat hij hiervoor kosten verschuldigd zal zijn.
 10. De gemaakte kosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar, binnen de daarvoor gestelde wettelijke grenzen.
 11. Een aantal kinderen komt mogelijk in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget of andere (van overheidswege verstrekte) subsidies/vergoedingen. Voor ouders met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen behandelingen worden vergoed als activerende en ondersteunende begeleiding voor ouders en kind. Meer informatie hierover vindt u op www.pgb.nl
 12. Vergoeding vanuit de (aanvullende) zorgverzekering is in bepaalde gevallen mogelijk; het is aan de opdrachtgever om daarvoor zorg te dragen en dit ontslaat de opdrachtgever in geen omstandigheid van de betalingsverplichting jegens Praktijk BrainConnection.

 

Artikel 8. Facturering

 

 1. Facturering vindt voor behandelingen en workshops plaats per consult en voor trainingen voorafgaand aan de training. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum.
 2. De betaling dient voor de aanvang van de training in het bezit te zijn van Praktijk BrainConnection. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de training voor de groep of individuele cursist niet doorgaan. Indien Praktijk BrainConnection om welke reden dan ook, de factuur niet tijdig heeft toegezonden, dan dienen de cursuskosten binnen acht (8) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 3. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.
 4. De opdrachtgever dient het op de factuur vermelde bedrag aan Praktijk BrainConnection te voldoen, zonder enige aftrek, korting of schuldverrekening.
 5. In geval van niet tijdige dan wel onvolledige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat Praktijk BrainConnection die opdrachtgever hiervoor eerst schriftelijk in gebreke dient te stellen. Bovendien is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 6. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Praktijk BrainConnection gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

 

Artikel 9. Annuleren

 

 1. Een (individuele) behandeling kan zonder kosten worden geannuleerd tot 24 uur voor de aanvang van de behandeling. Wanneer een behandeling geannuleerd wordt binnen 24 uur voor de aanvang van de training, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 2. Een training/workshop zal alleen doorgaan wanneer er, naar de mening van Praktijk BrainConnection of naar die van het uitvoerend bedrijf, voldoende aanmeldingen zijn.
 3. Praktijk BrainConnection behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden wijzigingen aan te brengen in de behandelingen/trainingen, de locatie en de data. Praktijk Brainconnection kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele kosten en schade die hierdoor ten laste van de opdrachtgever komen.
 4. Praktijk BrainConnection behoudt zich het recht voor een behandeling of training/workshop te annuleren, om redenen die buiten haar macht liggen. De behandeling of training/workshop wordt naar een andere datum en tijd verplaatst, zonder dat de opdrachtgever als gevolg daarvan aanspraak kan maken op enigerlei vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 10. Eigendomsrecht

 

 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van door Praktijk BrainConnection geleverd materiaal berust bij Praktijk Brainconnection tenzij dit door Praktijk BrainConnection anders wordt aangegeven. Het is niet toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin op een gegevensdrager op te slaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk BrainConnection.

 

Artikel 11. Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, veroorzaakt door een omstandigheid die niet van Praktijk BrainConnection afhankelijk is en waardoor Praktijk BrainConnection niet, niet tijdig of niet zonder onevenredig bezwarende extra inspanning en of kosten kan nakomen, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen – beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, brand, defecten aan machinerie, dan wel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan hun verplichtingen jegens Praktijk BrainConnection door derden, die door Praktijk BrainConnection zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. In geval van overmacht heeft Praktijk BrainConnection de keuze om de nakoming van de overeenkomst op te schorten of al dan niet na gekozen te hebben voor opschorting om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Praktijk BrainConnection zal nimmer aansprakelijk zijn voor mogelijke schade ten gevolge van de voornoemde opschorting of gehele of gedeeltelijke ontbinding.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 

 1. Praktijk BrainConnection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan door haar geleverde diensten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
 2. Praktijk BrainConnection is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk BrainConnection is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Praktijk BrainConnection is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Praktijk BrainConnection is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Praktijk BrainConnection is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Praktijk BrainConnection is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
 6. Praktijk BrainConnection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de opdrachtgever van de inhoud van de gegeven consulten.
 7. Praktijk BrainConnection geeft op geen enkele wijze garantie af noch is Praktijk BrainConnection op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeute. Praktijk BrainConnection is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever door de therapeute mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 8. Praktijk BrainConnection bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en nietondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

 

Artikel 13. Persoonsregistratie

 

 1. De persoonsgegevens van de wederpartij, wiens opdracht door Praktijk BrainConnection is aanvaard zullen door Praktijk BrainConnection in haar klantenbestand worden opgenomen.
 2. Buiten het doel van dit bestand verstrekt Praktijk BrainConnection zonder toestemming van die wederpartij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

 

Artikel 14. Website

 

 1. Praktijk BrainConnection besteedt veel zorg aan het ontwerp van de website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De bezoeker is zich er van bewust dat informatie kan veranderen, zonder dat hij daarvan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Praktijk BrainConnection kan hiermee niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Bij fouten en of onvolledigheid van gegevens op de website, probeert Praktijk BrainConnection zo snel mogelijk over te gaan tot verbetering of aanvulling indien nodig.

 

Artikel 15. Bruikleen

 

 1. Alle door de opdrachtnemer uitgeleende goederen/materialen, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, klappers, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt/opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. Voor de in bruikleen genomen materialen door de opdrachtgever wordt een borg gevraagd. Hiervoor wordt door beide partijen een bruikleen overeenkomst getekend. De borg wordt voorafgaand aan de begeleiding betaald en indien de goederen in optimaal bruikbare staat geretourneerd worden, wordt de borg weer uitbetaald.
 3. Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer voor het einde van de begeleiding. In geval van beschadigingen toegebracht door cliënt, opdrachtgever, heeft Praktijk BrainConnection het recht de borg te houden.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

 

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.